Populární Příspěvky

Redakce Choice - 2019

Prevence alkoholismu mezi mladými lidmi: tipy pro rodiče

Nejdůležitější etapou boje proti alkoholu je prevence opilosti a alkoholismu. Je lepší předcházet takovému nebezpečí, jako je závislost na alkoholu, spíše než se vypořádat s jeho důsledky, protože anti-alkoholická léčba je poměrně obtížná.

Mnoho pacientů, kteří byli léčeni na závislost na alkoholu, se ulevilo, když uvážíme, že zhubná choroba ustupuje.

Ale po nějaké době znovu začnou zneužívat alkohol. K tomu nedošlo, potřebujeme povinnou prevenci alkoholismu.

Typy profylaxe

Jako každé jiné onemocnění, alkoholismus je snazší zabránit, než léčit. Základními opatřeními je několik klíčových úkolů:

 • vytváření postoje zaměřeného na negativní postoje k alkoholu,
 • podporovat zdravý životní styl, který vylučuje příjem alkoholu,
 • vymezení kategorií občanů patřících do rizikové skupiny, provádění prevence alkoholismu mezi určitými skupinami, t
 • zvyšování úrovně ochrany před závislostí, poskytování morální a materiální pomoci.

V preventivních opatřeních proti alkoholismu existují dva hlavní kroky.

Nejdříve se jedná o celostátní akce. Jejich realizace probíhá ve státním měřítku. Opatření zahrnují opatření legislativní, sociální, správní povahy.

Za druhé, osobní kroky. Tato úroveň zahrnuje preventivní opatření ve vztahu k jednotlivci. Zahrnují účast na přednáškách, účast na rozhovorech, sledování instruktivních filmů.

Činnosti prevence alkoholu mají také několik oblastí klasifikace:

 • primární akce
 • opatření
 • podniky.

Primární prevence alkoholismu

Tento soubor opatření má chránit před rizikovými faktory lidí, kteří ještě neměli čas plně čelit problému závislosti na alkoholu.

Primární preventivní opatření se používají k prevenci příčin, které vedou k rozvoji alkoholismu. Nejlepší je provést to v raném věku.

Klíčovým cílem je předcházet rozvoji závislosti na alkoholu a škodlivým dopadům jejich konzumace. Tento primární typ události zahrnuje několik základních cest.

 • Tvorba, rozvoj a posilování motivace k pozitivnímu myšlení a změnám v životě,
 • poskytování plné podpory během celého procesu, kdy si jedinec uvědomuje sebe sama a prožívá dobré emoce,
 • zvýšení schopnosti přizpůsobit se faktorům, které způsobují závislost na alkoholu,
 • snížení rizikových faktorů, z nichž vyplývá závislost,
 • vytváření určitých dovedností, které vám umožní zvládnout mnoho aspektů života.

Prevence alkoholismu se provádí na 2 úrovních. Na sociální úrovni, to znamená pro celou společnost, ale s přihlédnutím k zvláštnostem různých věkových skupin a na úrovni jednotlivce náchylného k opilosti.

Druhou úrovní prevence alkoholismu je:

Primární prevence

V tomto případě jsou přijata opatření, která zabrání rozvoji touhy po alkoholu u osoby, která dosud nevyvinula závislost. Primární prevence alkoholismu je navržena tak, aby pomohla pochopit příčiny a eliminovat předpoklady, které vedou osoby ohrožené rozvojem závislosti na alkoholu.

Nejvhodnějším věkem pro primární prevenci alkoholismu je mladší a střední školní věk. Mladí lidé by měli být motivováni hrát sport.

Například v zahraničí studenti, kteří se aktivně účastní sportovního života školy a vykazují dobré výsledky, převádějí do vysokých škol rozpočet.

Krátká preventivní opatření zahrnují:

 • primární pro obecné seznámení s problémem, psychologickou péči,
 • sekundární, používá se pro ty, kteří již alkohol opustili nebo si to chtějí udělat sami,
 • prevence pro muže a ženy
 • aktivity zaměřené na prevenci u dětí, dospívajících, studentů.

V závislosti na cílovém publiku, úkolech, které mají být řešeny a použitých metodách, je prevence rozdělena do tří typů: primární, sekundární a terciární.

Primární prevence je zaměřena na osoby, které alkohol nikdy nepoužívaly - jsou to děti, adolescenti, mladí lidé. Cílem primární prevence je zabránit nástupu konzumace alkoholu a nutnosti další léčby alkoholismu.

Cílem je vytvoření hodnot zdraví, střízlivosti, sportovního chování a negativního postoje k alkoholu. Práce využívá metody, jako jsou konverzace a přednášky o nebezpečích etanolu.

Distribuce brožur a brožur s anti-reklamou, pronájem filmů a videozáznamů, vydávání článků v novinách a podobně. Veškerá prevence je zaměřena jak na jednotlivce, tak na široké publikum.

Primární prevence je realizována na státní úrovni:

 • v kulturních, vzdělávacích a sportovních programech,
 • zahrnuje média (televize, rádio, tisk, internet),
 • zavádí se na legislativní úrovni (zákaz prodeje alkoholu nezletilým a večer zákaz reklamy na alkohol).

Aktivity pro prevenci alkoholismu jsou rozděleny do dvou úrovní. Na první úrovni je práce prováděna státem po celé zemi.

Jde o přijetí zvláštního právního předpisu i o práci administrativní a zdravotně sociální povahy. Pod druhou úrovní pochopit práci s konkrétní osobou, náchylný k opilosti.

Může to být jak dospělí, tak mladí lidé. Obdobná práce byla zaměřena na boj proti opilosti jednotlivého představitele společnosti tím, že mu poskytovala speciální přednášky a seznámila se s produkty protialkoholické kampaně.

Prevence drogové závislosti a alkoholismu může být:

První forma zahrnuje činnosti, které jsou určeny k ochraně před rizikem alkoholizace těch, kteří nemají problémy s alkoholem. Primární prevence je povinna v nejranějším stadiu lidského života eliminovat příčiny, které mohou dále rozvinout alkoholismus u člověka.

Nejlepší věk pro ni je považován za mladší a střední. Aby si mladí lidé nebyli zvyklí na opilost a nezažili své katastrofální následky, je v tomto případě nutné je formovat a motivovat ke zdravému chování.

Kromě toho je nutné ji včas spojit, poskytnout opatření na podporu utváření osobnosti nezletilého, prevenci ohrožení alkoholismu: sirotky, děti ulice, děti rodičů alkoholu.

Sekundární forma popsané profylaxe je určena pro dobře zavedené milovníky alkoholu. Jejím cílem je zajistit, aby dospělý alkoholik chápe veškerou destruktivitu svého životního stylu, zatímco hlavním preventivním opatřením v této fázi jsou klinické rozhovory vedené se samotným závislým, stejně jako s jeho příbuznými a přáteli.

Dopad tak nastává nejen u dospělých, ale také u dětí a dospívajících. To má nejsilnější vliv na osobu, která ještě nepadla, za předpokladu, že je včas poskytnuta pomoc narkologa a psychologa.

Terciární typ profylaxe je určen k dosažení těch cílů, které nebyly dosaženy ve svých primárních a sekundárních formách. Prevence alkoholismu je zde zaměřena na osoby, které jsou již závislé.

Cílem je získat motivaci přestat pít. V zásadě je to povoleno prostřednictvím svépomocných skupin a sociální podpory, tj. „Anonymních alkoholiků“.

Zároveň v rámci tohoto přístupu získává závislá osoba lékařskou podporu.

Sociální nemoc, jako je alkoholismus, je velmi nebezpečná pro pacienta, jeho rodinu a životní prostředí.

Moderní statistiky na toto téma jsou nesmírně zklamáním - každý rok umírá na alkohol několik set tisíc lidí, zatímco nemocný se stává mladším.

Alkohol postihuje nejen mladé lidi, ale i adolescenty, proto je třeba věnovat velkou pozornost nejen léčbě, ale také prevenci alkoholismu, což umožňuje zabránit rozvoji tohoto jevu.

Podle statistik postihuje alkohol asi 60% adolescentů a mladých lidí, z nichž většina pochází z nefunkčních rodin. Zbývajících 40% opilců se stane takovými poruchami, nevědomostí, co mají dělat.

Primární prevence zahrnuje organizovaná, vědecky podložená celostátní opatření o psychologických, administrativních dopadech, zdravotnických a hygienických aspektech.

Všechny druhy programů jsou vyvíjeny a realizovány tak, aby tvořily negativní postoj k alkoholickým nápojům jakékoli pevnosti ve společnosti, protialkoholické vzdělávání probíhá na úrovni institucí a sdružení, od mateřských škol a škol až po univerzity a pracovní kolektivy.

Je třeba poznamenat, že sociální prevence alkoholismu funguje pouze za předpokladu pravidelného a masového držení, za účasti co největšího počtu veřejných organizací, tisku, televize, reklamy, reklamy atd. Jednotlivé, periodické aktivity nemají žádný vliv.

Sekundární prevence je poskytování psychoterapeutické pomoci při překonávání závislosti u pacientů. S terciární prevencí je poskytována podpora rekonvalescentům.

Nejvýznamnější z prognostických pojmů jsou však stále ještě primární opatření, která zabraňují šíření alkoholismu a v ideálním případě je zcela vymýtí.

Prevence alkoholismu má své vlastní charakteristiky v závislosti na věkové skupině kontingentu, ve které je vedena. Přístupy k psychologickým účinkům na děti, mladistvé a dospělé se tedy budou výrazně lišit.

Prevence dětského alkoholismu

Existuje jedna odpověď na tuto otázku - vést zdravý životní styl.

 • Není třeba dělat hlučný chlast.
 • Nemůžete si dopřát ty členy rodiny, kteří mají touhu být opilý.
 • Je třeba mít na paměti, že tolerantní přístup k domácímu opilosti je prvním krokem k vytváření špatných návyků mezi nezletilými. To se týká zneužívání alkoholu, kouření, zneužívání návykových látek, užívání drog.

Alkoholismus je chronická progresivní patologie, typ drogové závislosti, který je charakterizován fyzickou a psychologickou vazbou na alkohol (ethylalkohol).

Chronický alkoholismus je charakterizován nekontrolovaným užíváním alkoholických nápojů, zvýšením množství dávek nutných k intoxikaci, abstinenčními příznaky, destrukcí vnitřních orgánů, ztrátou paměti.

Prevence závislosti na alkoholu je důležitou součástí jakékoli civilizované společnosti, prevence alkoholismu je vždy sociálně-politického charakteru a provádí se na státní úrovni.

Prevence alkoholismu u žen

Prevence užívání alkoholu mezi dospělými je komplexní úkol, který vyžaduje kompetentní program. Mělo by se brát v úvahu hlavní publikum - bývalí opilci, léčení, muži nebo ženy.

Nejčastěji se jedná o konzultace, podporu zdravého životního stylu, omezení prodeje alkoholu. Během práce byste měli okamžitě určit sociální skupinu, určit kolo problémů, které jsou příčinou alkoholismu, určit rozsah opatření, která jsou nejúčinnější pro léčbu alkoholismu.

Velmi důležitá je sociální prevence mezi všemi skupinami obyvatelstva, jedná se o veřejnou regulaci konzumace alkoholu, legislativní omezení prodeje a spotřeby alkoholu. Nejúčinnější budou vládní programy, včetně:

 • omezení prodeje alkoholu,
 • zvýšená kontrola kvality výrobků (podle statistik většina otravy alkoholem připadá na nekvalitní alkohol s nízkou kvalitou),
 • zákaz alkoholu na veřejných místech,
 • zákaz prodeje výrobků mladistvým, t
 • činnosti, jejichž hlavním účelem je podpora zdravého životního stylu, zlepšování kvality života.

Je třeba mít na paměti, že samotná závislost nebude nutná, je nutná touha samotného člověka. Je lepší jednat ne podle přísných zákazů, ale spojit je s přesvědčením o poškození alkoholu.

Prevence alkoholismu u žen se provádí pomocí základních principů, i když má sklon k „ženské“ straně.

Žena, vzhledem ke své sociální roli, je méně náchylná k alkoholismu, protože je více zodpovědná za děti a rodinu. Ona skončí hostující strany dříve, ona je více opatrný a opatrný přírodou.

Alkoholismus žen je 5krát méně obyčejný než alkoholismus mužského pohlaví, ale dnes je zdaleka neobvyklý. A ve srovnání se sovětskými časy je vidět jeho stálý růst. Prevence alkoholismu u žen je proto v poslední době obzvláště důležitá.

Proč je ženská střízlivost tak důležitá

Protože žena je matka. Prevence alkoholismu u žen je prvním krokem v prevenci alkoholismu u dětí, a tedy v celé populaci.

Těhotná žena v utero učí dítě k alkoholu. V závislosti na stupni opilosti může porodit alkoholické dítě, které již od narození má abstinenční syndrom.

A takové hrozné případy se často vyskytují v životě. Tam je dokonce jméno pro to - fetální alkohol syndrom.

Alkoholismus žen nese u dětí ošklivost a mentální retardaci. Pokud ženy alkoholici budou více než 50%, zánik takových lidí bude nevyhnutelný.

Kromě toho, alkoholismus u žen je tvořen rychleji než u mužů a je velmi obtížné k léčbě. Ženy a děti tak potřebují více prevence alkoholismu jak v rodině, tak na úrovni státu.

Metody prevence

Prevence alkoholismu u žen začíná v raném dětství, pokračuje po celou dobu dospívání a skládá se z:

 • Na příkladu obrazu matky v rodině. Nejlepší způsob, jak vychovávat, je váš vlastní příklad.
 • Při utváření hodnoty žen v oblasti zdraví žen jako budoucí matky. Je nutné vysvětlit, že existují sexuální buňky, ze kterých se může dítě vynořit. Že je třeba si je vážit, jak jsou uloženy v dívce od okamžiku narození a života.
 • Při formování obrazu „skutečné“ ženy: střízlivý, moudrý, zodpovědný, krásný. Opilá žena - nechutná a ošklivá.
 • V instilingu záliby, které budou alternativou k sedativnímu účinku alkoholu (pletení, výšivky atd.).
 • Ve vývoji averze vůči lidem opilost. V tomto případě velkou roli hraje chování otce v rodině. Pokud je otec často opilý, taková averze se netvoří, naopak, dívka bude milovat alkoholika. V budoucnu to může ovlivnit podvědomou volbu manžela.
 • Při vysvětlování rozdílů mezi ženským a mužským tělem. Se stejnou dávkou alkoholu opilý, negativní účinek alkoholu na ženu bude několikrát silnější.

Jednalo se o primární prevenci. A co když je žena už závislá na alkoholu? Zde potřebujeme specializovanou pomoc od narkologa, který se zabývá sekundární i terciární lékařskou prevencí alkoholismu.

Alkoholismus a jeho prevence jsou nejvíce rozvinuté v Rusku mezi dospělými. Zároveň je většina konzumentů v naší zemi muži.

Mužská populace našich zemí pije z mnoha důvodů, z nichž hlavní je nízká kultura Rusů, stejně jako neschopnost trávit volný čas jiným způsobem, zejména ve venkovském sídle.

Aby se zabránilo opilosti, byla přijata řada opatření, zatímco skupinová terapie může přinést lepší výsledky než individuální léčba.

Pokud jde o konkrétní opatření, v případě, kdy vedení podniku, zejména pokud je venkovské, provádí pravidelné rozhovory na téma prevence alkoholismu, v mužských skupinách úroveň alkoholismu v nich prudce klesá.

Propagace sportu, zdravého životního stylu, odmítání alkoholu bude obzvláště účinná, pokud bude doprovázena podporou sportu v podnicích, stejně jako dalšími kulturními a volnočasovými aktivitami.

Kromě toho je nutné držet se nejen rozhovorů současně, ale také lékové terapie, protože dospělý, který trpí závislostí na alkoholu, často potřebuje pomoc narkologa.

Alkoholismus žen (ve srovnání s mužem) je ještě vážnějším problémem. Odborníci identifikovali ženský alkoholismus jako samostatnou nemoc, protože ženské tělo netoleruje alkohol.

Podle statistik se člověk stává alkoholikem až 10 let pravidelného pití alkoholu. Žena, která se stává alkoholikem, potřebuje pouze 2–3 roky, zatímco jsou diagnostikovány ostré komplikace: hepatitida, cirhóza jater, nekróza pankreatu.

Также происходят серьезные личностные изменения: обидчивость, истеричность, неконтролируемые гневные вспышки, сексуальная распущенность.

V prevenci alkoholismu u mladých lidí, lidí středního věku a starších lidí jsou nejdůležitější národní opatření.

Léčba alkoholismu je nemožná.

Prevence a léčba alkoholismu u žen i mužů bude úspěšná pouze tehdy, pokud si to jednotlivci přejí. Člověk by si měl jasně uvědomovat, že má problém, který mu brání v rozvoji a životě v plném životě.

V raných fázích závislosti na alkoholu se můžete pokusit uzdravit se.

Nejprve musíte udělat psychologickou korekci svého vnímání a přezkoumat své priority. Správná výživa a dodržování pomáhá účinně eliminovat touhu po alkoholu.

Opatření k prevenci opilosti naznačují adekvátní příjem vitamínů a minerálů. Vitaminové komplexy s hořčíkem v kompozici snižují touhu po alkoholu.

Musíte se také starat o včasnou obnovu a podporu nervového systému. To pomůže vitamínům B.

Antioxidanty pomáhají obnovit svalový tonus a zvyšují odolnost těla vůči destruktivním faktorům.

Můžete použít recepty tradiční medicíny. Jedná se především o bylinné přípravky, které pomáhají obohatit tělo vitamíny, snižují nervový stres, zlepšují spánek a uvolňují svaly. Obvykle tyto bylinky používejte k léčbě závislosti na alkoholu:

Práce v anonymních skupinách pomáhá člověku rychleji získat motivaci. Člověk musí najít zaměstnání pro sebe, které ho odvádí od myšlenek o alkoholu a přinese radost.

Léčba drogami

Za nejúčinnější se považují opatření na odstranění závislosti na alkoholu s léky. Léky mohou být použity bez ohledu na psychickou náladu pacienta. Zdravotnická zařízení jsou rozdělena do několika skupin:

 • odstranění kocoviny,
 • snížit touhu po alkoholu,
 • způsobující znechucení alkoholických nápojů.

Tyto léky by měl předepisovat lékař, mnoho z nich se prodává pouze na lékařský předpis. Je důležité pochopit, že krmení pijáka člověkem po celý život nebude stejně fungovat, proto by měla být léčba léky prováděna ve spojení s psychologickými účinky.

Mezi léky, ulevující od kocoviny, nejpopulárnější jsou "Metadoxil", "síran hořečnatý" v prášku, "Limontar". Touha po alkoholu může být snížena pomocí antidepresiva Tianeptina.

V obtížných případech jsou pacientům předepsány trankvilizéry: jsou pichány nebo podávány pouze pod přísným dohledem lékaře v nemocnici. Alkoholici často vyvíjejí nespavost, úzkost.

Mezi nejčastěji používané trankvilizéry patří "Diazepam", "Fenozepam".

K obnovení práce mozkových center používejte nootropní léky, které jsou podpůrnými prostředky, které pomáhají účinně obnovit buňky nervového systému. Nootropics zahrnují “Glycine”, “Flyuanksol”, “Akamprosat.” T

Drogy, které způsobují odpor vůči alkoholu: "Esperal", "Teturam", "Antabus".

Je důležité si uvědomit, že uvedení tablet v potravinách nebo pití pacientům bez jejich vědomí může vést k katastrofálním následkům, dokonce i smrti.

Mnohé z těchto léků nelze kombinovat s alkoholickými nápoji. Lékař by měl léky volit s přihlédnutím ke zvláštnostem těla pacienta, stadiu alkoholismu a stupni poškození orgánů.

 • Vyzkoušel mnoho způsobů, ale nic nepomáhá?
 • Je další kódování neefektivní?
 • Ničí alkohol vaši rodinu?

Každé onemocnění potřebuje účinnou léčbu a čím dříve léčba začne, tím lepší bude konečný výsledek. Problémem léčby je, že člověk sám nechce dodržovat pravidla a zbavit se škodlivého návyku.

V takových případech rodina násilně umístí pacienta do nemocnice nebo se uchýlí k pomoci administrativních služeb.

V první fázi se člověku pomáhá zbavit se kocoviny, ale musí být v lékárně. V tomto případě se významně snižuje pravděpodobnost kontaktu s alkoholem.

Druhá fáze léčby alkoholismu může trvat několik měsíců nebo rok. Během tohoto období dochází k postupnému zotavení lidské mysli a zdraví, které bylo pokazeno alkoholem.

Terciární prevence alkoholismu t

Terciární prevence alkoholismu je komplex opatření uplatňovaných u rekonvalescentů, kteří alkohol odmítli. V tomto bodě je velmi důležité udržet osobu na cestě k zotavení z relapsu.

Vzpomínka na tělo je mnohem silnější, než si myslíme: bývalý alkoholik potřebuje jen jednou, aby znovu pocítil celé „kouzlo“ intoxikace, aby se znovu bezohledně ponořil do světa alkoholu.

Terciární prevence alkoholismu zahrnuje:

 1. Psychologické poradenství.
 2. Organizace setkání anonymních alkoholiků.

Pokud se chce pacient zotavit, pak je tato profylaxe ideální příležitostí, jak se vymanit ze spárů „zeleného hada“ a začít nový život bez alkoholu.

Rizikové faktory a faktory ochrany

Alkohol se spotřebovává nebo nespotřebovává, převážně kvůli určitým životně důležitým faktorům.

1. Snížení rizikových faktorů, které mohou vést k alkoholismu,

2. Zvýšení faktorů, které snižují náchylnost k alkoholismu.

· Duševní nebo fyzická nerovnováha jedince (duševní problémy, tělesné zdraví),

· Děti z rodin alkoholiků,

· Komunikace se společností, ve které pravidelně pijí alkohol,

· Osobní kvality (malé mentální schopnosti, nízké sebehodnocení, časté změny nálady, neochota přijímat sociální normy),

Sexuální život začal jako nezletilý

 1. Snížení rizikových faktorů, které mohou vést k alkoholismu,
 2. Zvýšené faktory, které snižují náchylnost k alkoholismu.

Co tlačí dospívající na alkohol

Pro účinnou prevenci je důležité pochopit, proč dospívající začínají pít:

 • imitace chování dospělých
 • touha vypadat brutálně, chladně, statečně ve společnosti přátel,
 • zvědavost, dospívání - to je věk experimentů,
 • pocit „instinktu stáda“, neschopnost společnosti říci „ne“.

Proč je prevence mezi mladistvými tak důležitá

Vrchol užívání alkoholu u osob, které netrpí alkoholismem, je ve věku od 18 do 30 let. Pro mnohé je to období nadcházející „dospělosti“, nezávislosti a zároveň nezatížené rodiny, kariéry a zdravotních problémů.

V tomto věku se čas aktivně tráví v barech, diskotékách a různých setkáních.

Co tlačí mladé lidi na alkohol? Období experimentování je u konce a užívání alkoholu se stává osobním zvykem a rodinnou (přátelskou) tradicí. Návštěva diskotéky bez „podpory“ je neobvyklá, setkání bez „osvobozujícího“ je neúčinné.

Alkohol často hraje roli antidepresiva během konfliktů v rodině a v práci, ke zmírnění stresu a únavy. Člověk si tedy nevšimne, jak se návyk postupně vyvíjí do závislosti.

Prevence alkoholismu mezi mladými lidmi má za cíl eliminovat možné příčiny alkoholických pohrom. Koná se také na různých úrovních:

 • primární prevence ve státě (zákaz prodeje alkoholu při masových oslavách),
 • primární prevence na úrovni vzdělávací instituce nebo pracovní síly, t
 • v tomto období je sekundární prevence široce využívána v ordinaci narkologa s využitím psychoterapeutického arzenálu,
 • ale důležitější je prevence na individuální úrovni v rodině.

Prevence alkoholismu obecně a mezi věkovými a genderovými skupinami bohužel není schopna poskytnout široký a masový efekt, proto je stát povinen mít vážnější program prevence alkoholismu mezi obyvatelstvem země.

Takový program je přijímán každoročně a pět až deset let a zahrnuje přijetí opatření pro veřejnou regulaci procesu konzumace alkoholu.

V tomto případě lze využít jak legislativních mechanismů, tak správních a soudních metod řešení tohoto negativního jevu.

 • zákaz prodeje alkoholu nezletilými. To představuje významný trest za porušení tohoto zákazu a dokonce i trestní odpovědnost,
 • zavedení dočasných omezení prodeje alkoholu. Například ve většině subjektů Ruské federace existuje zákaz prodeje alkoholu od 10:00 do 22:00. Některé regiony zakazují prodej alkoholu zcela, s výjimkou některých dnů,
 • stanovení správní a trestní odpovědnosti za zapojení nezletilých do procesu pití alkoholu.

Alkoholismus je nebezpečná choroba spojená s fyzickým a duševním stresem pro příjem alkoholu.

Ačkoli tento problém je pozorován ve všech zemích světa, v Rusku se alkoholismus stal národní katastrofou.

Náhled:

Městská rozpočtová vzdělávací instituce

"Střední škola №1"

Ředitel školy MBOU № 1 Sharypovo

Nominace: "Program primární preventivní práce na tvorbě hodnoty zdravého životního stylu prostřednictvím sdružení dětí a dospělých (spolupráce s mimoškolními veřejnými sdruženími)"

o prevenci alkoholismu a zneužívání drog u adolescentů

Zaytseva Svetlana Gennadievna - sociální učitelka.

Prevence alkoholismu a zneužívání drog mezi adolescenty

Zaytseva Svetlana Gennadievna - sociální učitelka.

Základ pro vývoj programu

1. Vyhláška vlády Ruské federace č. 89 ze dne 14. února 2006. „O státní podpoře škol a vysokých škol zavádějící inovativní programy“,

Načasování programu:

Školní rok 2013–2014.

Městská střední škola č. 1 Sharypovo

Sharypovo, trans. Škola, 1

Městská střední škola č. 1 Sharypovo

prevence užívání alkoholu a drog u nezletilých a utváření zdravého životního stylu vytvářením podmínek pro realizaci tvůrčího potenciálu mladé generace a posilování rodinného zařízení.

- formace pozitivních sociálních a antilkoholických postojů vůči dětem a adolescentům, t

- vytváření pozitivních postojů ve vztahu mezi dítětem a dospělým, posilování rodinného zařízení a podpora tradičních rodinných hodnot,

- poskytování sociální a psychologické pomoci adolescentům „rizikové“ skupiny a jejich rodinným příslušníkům, t

- zapojení adolescentů do preventivních opatření a akcí,

- formování dovedností studentů ke snížení rizika zahájení léčby alkoholem a drogami,

- vzdělávání účastníků vzdělávacího procesu pro zdravý životní styl.

Trestat - v ruštině znamená učit.

Je třeba učit pouze příkladem.

Odměna zla za zlo, neučí,

V současné době se zneužívání alkoholu, drog a jiných psychoaktivních látek nezletilými a mladými lidmi stalo národní katastrofou, která ohrožuje zdraví obyvatelstva, hospodářství země, sociální sféru a právní stát. Problém drogové závislosti dnes postihuje více než 30 milionů lidí, tzn. téměř každý pátý obyvatel země. Trvalé zhoršení zdravotního stavu, šíření špatných návyků, jako je kouření, konzumace alkoholických nápojů a drog, dosáhlo kritické úrovně, další nárůst stávajících trendů může způsobit nevratné následky. Je známo, že každý narkoman je schopen zapojit 4 až 17 lidí. V této míře za 5 let více než ¼ populace vyzkouší drogy v zemi.

Tam je stabilní “omlazení” drogové závislosti. Věk zahájení léčby drogami klesá na 8-10 let. Zaznamenané případy užívání drog dětmi 6-7 let. Dospívající zneužívají drogy 7,5 krát a narkotika - 11,4 krát častěji než dospělí.

Kromě nárůstu počtu uživatelů drog a drogově závislých došlo k nárůstu objemu negativních zdravotních a sociálních důsledků drogové závislosti. Jedná se o zvýšení úmrtnosti o 7-11 krát, zvýšení desítekkrát počtu sebevražedných pokusů, jakož i související drogové závislosti: primárně AIDS, infekční hepatitida, pohlavně přenosné nemoci, tuberkulóza a další nemoci. Za posledních 10 let se počet úmrtí na užívání drog mezi dětmi zvýšil 42krát a v 65% případů je příčinou úmrtí předávkování.

Drogová závislost se nazývá "komplexní sociopsychofyziologická porucha". Tento problém je znám obyvatelům našeho malého městečka Sharypovo. Rodina zůstává hlavním „štítem“, který blokuje cestu k tomuto zlu, ale bohužel tento problém nemůže vždy úspěšně vyřešit. V důsledku zhoršování rodinných problémů se významná část adolescentů odklání od svých rodičů, proto v obtížných moderních podmínkách rodina potřebuje systematickou a kvalifikovanou pomoc ze strany vzdělávacích institucí. Učitel je proto často jedinou a skutečnou překážkou v cestě mladého člověka k závislosti na psychoaktivních látkách.

Vzdělávání ve škole, včetně všech směrů, zajišťuje zájmy dětí všech věkových kategorií, zahrnuje realizaci cíleného a systematického rozvoje dovedností zdravého životního stylu v procesu vzdělávání a výchovy, ovlivňuje úroveň aspirací a sebeúcty studentů. Škola má schopnost přilákat odborníky na prevenci narkotik a jiných psychoaktivních látek a volný přístup k adolescentní rodině k analýze, monitorování situace a vedení poradenské práce se studentskou rodinou.

S ohledem na naléhavost tohoto problému vyvinula sociální a psychologická služba školy č. 1 v Sharypovo program prevence alkoholismu a zneužívání drog u nezletilých a vytváření zdravého životního stylu, který byl testován v akademickém roce 2011-2012.

Cíl: prevence užívání alkoholu a drog u nezletilých a utváření zdravého životního stylu vytvořením podmínek pro realizaci tvůrčího potenciálu mladší generace a posilování instituce rodiny.

- formace pozitivních sociálních a antilkoholických postojů vůči dětem a adolescentům, t

- vytváření pozitivních postojů ve vztahu mezi dítětem a dospělým, posilování rodinného zařízení a podpora tradičních rodinných hodnot,

- poskytování sociální a psychologické pomoci adolescentům „rizikové“ skupiny a jejich rodinným příslušníkům, t

- zapojení adolescentů do preventivních opatření a akcí,

- formování dovedností studentů ke snížení rizika zahájení léčby alkoholem, drogami,

- vzdělávání účastníků vzdělávacího procesu pro zdravý životní styl.

V naší práci se opíráme o zásady humanistické pedagogiky:

- otevřenost a povědomí,

- dobrovolnost a spolupráce

- důslednost a kontinuita mezigeneračních vztahů.

Hlavními oblastmi činnosti jsou: vzdělávací, diagnostické, analytické a preventivní činnosti.

Osvícenství je zaměřeno na vytváření podmínek pro aktivní rozvoj a využití socio-psychologických znalostí všemi účastníky vzdělávacího procesu. Realizace tohoto směru probíhá v těchto formách: kulatý stůl, informační stánek pro rodiče a studenty, tvorba brožur a školení, seminářů a konferencí o mánii.

Pro podporu zdravého životního stylu a životodárných hodnot pro děti, adolescenty a rodiče, společné prohlédnutí a diskusi o divadelním představení „Bílý anděl - černá křídla“, akce: „Zvolíme zdravou budoucnost“, „Nepřekročíme hranici“ - o prevenci zneužívání drog a alkoholu jsou plánovány teenageři, „Já si vybírám život“, soutěž plakátů, kresby z programu Power Paint na toto téma. Kvíz „Užitečné návyky“, letní platforma „Iceberg of safety“, vystoupení divadelního studia v akci „Stop, myslím“ a další aktivity zaměřené na aktivní zapojení žáků do zdravého životního stylu.

Konverzace, přednášky o rodinné problematice a závislosti na drogách a alkoholu, odborné konzultace, dny otevřených dveří, soutěže plakátů, psychologická cvičení - všechny tyto aktivity jsou zaměřeny na rozvoj pozitivních společenských a protialkoholických postojů u dětí a dospívajících. Se všemi různými formami preventivních aktivit je hlavním cílem programu preventivní konverzace.

Poradenství je jednou z hlavních forem práce s dětmi a rodiči. Je diagnostická, stimulační, doporučující a profylaktická. Konzultace jsou individuální i skupinové.

Индивидуальное консультирование предполагает оказание помощи желающим отказаться от вредных привычек, помощи в решении вопросов, касающихся возрастных и индивидуальных особенностей психического развития ребенка, взаимоотношений с педагогом, сверстниками и родителями.

В процессе консультирования решаются проблемы, которые человек не в состоянии разрешить самостоятельно. To se stává, když nerozumí problému, nevidí jeho příčiny, řešení, nevěří v jeho schopnosti a silné stránky, nebo je pod tlakem.

Diagnostická práce je zaměřena na identifikaci počtu ohrožených studentů a těch, kteří ji potřebují, na povědomí dětí o nebezpečích užívání drog, o účincích alkoholu a drog na tělo a co dělat, pokud jsou nuceni distribuovat drogy.

Data získaná analýzou dotazníků slouží k plánování vzdělávacího procesu Městského vzdělávacího ústavu ak nápravě deviantního chování.

Tento projekt práce na prevenci drogové závislosti a alkoholismu u adolescentů je variabilní, neboť jeho obsah může být při realizaci doplněn.

Projekt se skládá z následujících částí.

1. Legislativní a regulační rámec pro organizaci systému preventivní práce.

2. Systém preventivních opatření:

semináře a školení ke zlepšení dovedností odborníků (učitelé předmětů, třídní učitelé) v oblasti prevence zneužívání drog a alkoholu,

vzdělávací semináře pro učitele, vzdělávací setkání rodičů,

školení a tematické hodiny pro studenty ve stupních 1-11.

3. Dotazníky studentů za účelem zjištění úrovně informovanosti a přístupu k problematice drogové závislosti (testy, dotazníky).

4. Vedení soutěží tvůrčích prací studentů. Individuální tvůrčí práce a kolektivní tvůrčí záležitosti (vydávání novin, tvorba plakátů, natáčení videa, herectví).

5. Účast v městských soutěžích preventivní povahy.

6. Provádění sportovních a rekreačních aktivit ve znamení podpory zdravého životního stylu.

7. Semináře a přednášky pozvaných odborníků.

8. Systém informační podpory ke zvýšení efektivity preventivních prací (návrh přenosných stojanů, chladných rohů) a metodických doporučení.

Účastníci projektu a partneři:

 • učitel - psycholog,
 • sociální pedagog,
 • rodiče,
 • žáků základních škol
 • středoškolských studentů
 • středoškolských studentů
 • chladní vůdci,
 • školák
 • školního knihovníka
 • Inspektor PDN,
 • narkolog.

Problematika prevence v adolescenci

Toto téma si v posledních desetiletích získalo vrchol důležitosti. Pouze lékaři a policejní důstojníci znají skutečný rozsah problému adolescentního alkoholismu. Lidé z těchto i několika dalších profesí jsou na konci problémové linie. Za to, relativní klid v myslích a srdcích učitelů, rodičů - těch, kteří jsou v těsné blízkosti s dítětem a měli by být zapojeni do jeho výchovy. Neexistuje žádný jiný způsob, jak vysvětlit, proč první informace, že dospívající spotřebovává alkohol nebo se stal látkou zneužívající, často nepochází ze školy nebo z rodiny. Tato skutečnost vede k vážným úvahám o stavu prevence u adolescentů.

Ne kvůli lhostejnému postoji k dětem, někdy nemají nikoho, kdo by s někým diskutoval, mnohem méně hledají cestu ven z jejich nesnází! Nakonec je dítě zmatené ve sklenici, nejprve s nealkoholickým nápojem. Mluvil s ním někdo, na co se může změnit první chuť „hořké“ chuti?

Úkoly pedkollektivov

Ve skutečnosti to, co se stalo mezi školou a rodiči, často rozčilovalo spory o tom, kdo je na vině za to, co se stalo. Možná, že předmět sporu neexistuje: obě strany musí nést podíl své odpovědnosti.

Práce třídního učitele, sociálního učitele se neomezuje na multiplikační tabulku ani na trápení mladého vědce Lomonosova při hledání vzorce vodky. Existují klasifikace činností při práci s dítětem, což je vidět na zátěži alkoholu:

 • optimalizace podmínek sociální adaptace dítěte s podmínkami pro alkoholické nápoje jeho osobním rozvojem,
 • prevence alkoholismu, včetně protialkoholních rozhovorů o vzniku negativního postoje k alkoholu jakéhokoli druhu,
 • vzdělávat rodiče, aby je povzbuzovali ke zdravému životnímu stylu v rodině av každodenním životě, rozvíjeli kulturu vztahů ve svazku „otců - dětí“,
 • sociální rehabilitace dítěte, které prošlo hranicí alkoholové mentální a fyzické závislosti,
 • zprostředkování mezi problémovým dítětem a jeho okolím za účelem odstranění překážek jeho sociální adaptace.

Řešení problému implementace základních metod prevence na úrovni „rodinné školy“ komplikuje přítomnost velkých, dosud nevyřešených problémů ve společnosti:

 • opatření na snížení produkce, prodeje a spotřeby alkoholických nápojů, t
 • akce státních úředníků, zdravotnických zařízení, psychologů a dalších v boji proti šíření alkoholismu.

Státní úkoly

Rozsah činnosti státních orgánů je větší:

 • kontrolovat kontrolu kvality výrobků vyrábějících alkoholické nápoje, t
 • zakázat prodej alkoholu nezletilým osobám a usilovat o prosazení právních předpisů, t
 • omezit místa prodeje pro prodej a pití nápojů,
 • vytvořit podmínky, které by nedovolily alkoholu pracovat,
 • přijímat regulační dokumenty a sledovat jejich dodržování správního a právního trestu alkoholiků, kteří se objevují na veřejných prostranstvích
 • zapojit se do vysvětlující práce o škodlivých účincích alkoholu na lidskou mysl a zdraví,
 • pomoci identifikovat lidi, kteří jsou náchylní k alkoholismu, a starat se o jejich návrat do společnosti zdravé a funkční.

Adolescentní alkoholismus je dvojí nebezpečí - ztráta jednotlivce a zároveň - člen společnosti, jako producent bohatství v budoucnosti a přenosová genetická vazba.

Zavedené techniky dosud nebyly odmítnuty - rozhovory, přednášky o negativních účincích alkoholu a jeho důsledky, jasná ilustrace, vč. a na internetu, kde mladí lidé rádi „usazují“. Každý směr je založen na třech důležitých faktorech:

 • škodlivé účinky alkoholu na tělo, t
 • důsledky, které nevyhnutelně čekají na pijáka,
 • legislativa upravující boj a trestání trestných činů motivovaných alkoholismem.

Prevence alkoholismu: směry, strategie a typy

Vycházeje z úkolů, které společnost stanovila jednotlivci a státu v boji proti takovému sociálnímu zlu, jako je alkoholismus, v průběhu historie jeho existence byla přijata různá opatření k prevenci této nemoci.

Taková je realita a musí být zvážena. Podle výzkumu Světové zdravotnické organizace (WHO) je alkohol na třetím místě jako příčina smrti ve světě. Zvyšuje riziko cirhózy jater, některých typů rakoviny, kardiovaskulárních onemocnění a duševních poruch. Moderní rytmus života není pro každého a lidé mají tendenci zmírňovat stres a psycho-emocionální stres pomocí alkoholu.

To byl jeden z důvodů vzniku rozporů mezi potřebou společnosti pro mladé profesionály bez škodlivých, vč. alkoholické návyky a nenápadné, a proto neúčinné metody prevence.

Zastavme se na poslední, přesněji, ne na prevenci alkoholismu, per se, ale na jeho složkách. Jsou tři.

Primární. Cílem je zamezit vzniku předpokladů nebo samotné nemoci, negativním důsledkům a aktivizovat pozitivní charakteristiky vývoje osobnosti.

Dosáhnout tohoto cíle může být realizace úsilí v několika oblastech, přičemž:

 • rozvoj a zvýšená motivace k pozitivnímu vývoji,
 • orientace jedince na sebeuvědomění, jejich chování a emocionální vlastnosti,
 • posílení odolnosti vůči stresu, zahrnutí všech rezerv těla do vnímání alkoholu jako nemoci,
 • snížení rizikového faktoru pro alkoholismus přijetím protiopatření,
 • rozvoj osobních kvalit vlastního managementu vlastního osudu,
 • rozvoj individuálního sociálně posilovacího směru.

Primární profylaktická medicína studuje genetické a biologické rysy pro stanovení možností jejich korekce na profesionální lékařské úrovni.

Sekundární. Rozsah jeho činnosti je dán vyhlídkou rizikové zóny mezi lidmi, kteří jsou náchylní k výskytu alkoholismu. Proto je hlavním cílem - transformace pseudo- a maladaptivních vzorců rizikového chování do srozumitelného vzorce zdravého chování.

Sociální technologie jsou zaměřeny na motivaci k absolutnímu ukončení užívání alkoholu, na změnu „pólů“ chování na pozitivní.

V lékařské praxi se to snižuje na normalizaci tělesného a duševního zdraví, biochemické a fyziologické rovnováhy.

Terciární. Úkolem prevence alkoholismu v této fázi je obnovit osobnost a její účinné chování v reálném prostředí po zotavení. A druhým směrem v této oblasti je snížení míry poškození alkoholických jedů na těle těch, kteří ještě nejsou pevně na nohou.

Medicína v této fázi by měla přesně určit okamžik a čas aplikace jejich snahy o normalizaci psychofyzického stavu pacienta.

Výše uvedené typy jsou rozděleny do řady jednotlivých oblastí prevence:

 • třídy podle školních programů vzdělávacích institucí,
 • rodinné terapie
 • účast v organizovaných sociálních formacích, t
 • aktivní připojení médií
 • dopad na skupiny z „rizikové zóny“ ve školách, lycích atd.,
 • systematický systém školení specialistů příslušného profilu,
 • motivace k preventivní práci,
 • „Zlepšení“ sociálního prostředí,
 • prevence účinků alkoholu.

V nejaktivnějších obdobích alkoholismu společnost používala různé metody boje proti tomuto sociálnímu zlu. Od konverzací přesvědčení ve špatné volbě až po radikální opatření. Ale ani zákazy, ani popravy, a dokonce ani rozhovory, nedaly výsledek. Bylo však zjištěno, že jednou z alternativ životního stylu alkoholického drogy je zdravý volný čas, zejména pokud jde o mladé lidi. Výhody přináší mládežnické skupiny a kluby „Pro ty, kteří jsou pro ...“ a zájmové skupiny, aerobní kurzy atd.

Náboženství a prevence alkoholu

Náboženské organizace také hrají roli v prevenci alkoholismu. To si veřejnost často nevšimne. Je to docela možné, protože kněží svou účast na boji proti společenským zlozvykům společnosti „nepublikují“. Dlouhodobě se kromě státních struktur v této oblasti diskutovalo o účasti pouze veřejných organizací. A teprve v posledních letech se tyto stránky života kněží, kteří kdysi nepodléhali reklamám, začínají otevírat.

Bible v boji proti alkoholismu

V kánonech společenských priorit pravoslaví je opilství slouženo jako „nepřátelství proti Bohu“, „dobrovolně zrezaný démon“ atd. Vztah je jednoznačný.

Kněží zaznamenávají závislost na alkoholu jako jeden z důsledků ústupu člověka od morálních priorit a ztráty spirituality. Proto není církev lhostejným pozorovatelem dalšího morálního úpadku společnosti. Je připravena pokračovat v boji za zdravého ducha kmene při koordinaci úsilí se státem, občanskými institucemi, zástupci všech zainteresovaných stran.

Většina účastníků tohoto boje se spoléhá především na materiální a zdravotní aspekty této problematiky. Zástupci kléru - o duchovnosti. Církev využívá specifických přístupů v procesu překonání závislosti na alkoholu. Lidé jsou zde připojeni k tradičnímu způsobu života skrze písma a postuláty. Pro pacienty jsou vytvořeny pohodlné podmínky pro rehabilitaci, která umožňuje vědomě analyzovat rozdíl mezi stanovištěm alkoholika a způsobem života plnohodnotného člověka. Mnoho kostelů má své vlastní útočiště, rehabilitační programy, tvoří vzájemné pomocné skupiny z řad alkoholiků a jejich příbuzných. Jsou vytvořeny samostatně pro děti a mládež, které jsou nuceny být v rodinách s pitím.

Práce v těchto centrech není založena na zákazech, ale na vzájemné důvěře a spolupráci.

Jedná se o globální praxi, která je stále častější a důvěryhodnější u pacientů s alkoholismem v bývalých zemích SNS.

Korán a alkoholismus

Ve skutečnosti jsou tyto dva pojmy neslučitelné. Pokusme se „přečíst“ posvátnou knihu z pohledu vzneseného tématu. Mnozí výzkumníci islámu charakterizují své předpisy tak, aby se orientovaly na ochranu lidského zdraví. Před více než 14 stoletími byla položena základna, jen preventivní medicína. Opakované (pětkrát denně) mytí a udržování čistoty těla, zákaz stravování mastných (vepřové) a vína, norem chování ve společnosti, v rodinném kruhu atd. Není to zájem o zdraví, fyzické i duchovní!

Islám kategoricky zakazuje přijetí alkoholu a drog. Ayaty a Hadith (výroky proroka) zakazují vyrábět, používat, nakupovat a prodávat jakoukoliv látku vedoucí k zakalení mysli. A přijaté peníze jsou považovány za haram, tzn. zakázáno.

Ve specializované literatuře lze nalézt srovnání výsledků zákazů konzumace alkoholu v první polovině minulého století v Americe a později v časech Unie s postojem k alkoholu v muslimské společnosti. Co se v praxi ukázalo být účinnější v boji proti alkoholismu?

Nejde o propagandu náboženství, ale pouze o podstatu nastolených otázek.

Závěr naznačuje jednu věc - je třeba zvýšit úroveň duchovní společnosti. V zákazech vždy člověk najde mezeru, proto je on a „homo sapiens“.

Potřebuje profylaxe léčbu?

Na první pohled se tato otázka nezdá být vhodná: osoba je vyléčena! S největší pravděpodobností bylo léčeno dobrovolně! Co mu může zabránit a co k němu volat?

Alkoholik, který si našel sílu v sobě a jakmile se rozhodl pro odvážný čin - zbavit se alkoholismu, po léčbě by neměl být ponechán sám. Pro konečný návrat ke zdravému životnímu stylu je nutné stabilizovat práci jeho mozku, aby se předešlo možným konfliktům. To by mělo pomoci zavřít a speciálně zaměřené na narkologa.

Není žádným tajemstvím, že by jeho bývalí společníci nemohli souhlasit s volbou bývalého alkoholika. Společnost není vždy připravena zapomenout na chyby osoby, a proto ji po uzdravení nepřijmout. Nemůžete předvídat všechny možnosti, ale faktem zůstává, že mohou vzniknout situace, které mohou vyvolat zhroucení.

Aby se tomu zabránilo, bylo by dobré vytvořit vhodné prostředí bez setkání s bývalými kamarády na pití nebo provokatéry. V některých případech budete možná muset změnit místo bydliště až do přestěhování do jiného sídla. Je velmi důležité zaplnit volný čas osob věcmi, které jsou užitečné pro něj nebo pro společnost.

Osoba, která nedávno podstoupila léčbu, může vyvolat podrážděnost. Na oplátku může zničit spánek a způsobit těžké sny na téma alkoholu. V tomto okamžiku jsou ochranné funkce těla schopny prasknout: můžete otestovat sílu ochrany?

Musíte poslouchat občasné břemeno a v případě jejich častých opakování podniknout neodkladná opatření. Je nutné konzultovat s narkologem, je možné, že osoba bude potřebovat protichůdné zacházení.

Léčí preventivní opatření a boj proti hepatitidě, gastritidě a dalším onemocněním vnitřních orgánů. Je nutné striktně dodržovat správnou dietu, vyloučit půst, vč. a wellness. Jíst je schopno uhasit touhu pít, v tomto případě tělo potřebuje pomoc zvenčí s produkty.

Pro osobu, která se vrací k normálnímu způsobu života, jsou důležité interpretace závažných následků alkoholu, preventivní rozhovory o příznacích závislosti na alkoholu. Obzvláště užiteční jsou jako bývalí alkoholici, kteří již podstoupili všechny léčebné procedury a rehabilitační období.

Hlavní věc, kterou musí bývalý alkoholik jasně pochopit, je, že nikdy nemůže pít alkohol. Někteří se domnívají, že po léčení vymýtili nemoc, a proto mohou „stejně jako všichni ostatní“ vzít „na hrudi“ alespoň na prázdniny.

V osobě, která prošla léčbou a rehabilitací, se duch alkoholu usadí na celý život.

20 pravidel, jak se bránit pokušení zeleného hada:

 1. Ne, kromě moderních preventivních opatření nepomůže, pokud se alkoholik nerozhodne zbavit vážné nemoci.
 2. Alkoholické nápoje by neměly být uchovávány v domě tak, aby jakmile, přímo nebo s pomocí přátel, nebyli v pokušení vyzkoušet si alespoň trochu.
 3. Věnovat více pozornosti rodině a snažit se obnovit „spálené mosty“ vztahu.
 4. Obnovit v práci, změnit zaměstnání nebo povolání, které by přineslo uspokojení. Trvalý pracovní poměr zaplní čas. Это поможет предотвратить образование вакуума, который может автоматически заполниться бесполезным времяпрепровождением и бездельем. Занятость изменит материальное положение, что будет способствовать повышению возможностей по реализации какой-нибудь давней мечты.
 5. Уделять больше внимания хобби. Spokojenost s výsledky provedené práce zvýší emocionální stav, rozšíří rozsah pozitivních akcí, které budou základem pro zvyšování úrovně sebehodnocení.
 6. Neváhejte rozpoznat výskyt problémů s alkoholem a okamžitě kontaktovat psychologa.
 7. Věnujte pozornost sportu a tělesné výchově. Pomohou udržet rytmus života, najít vnitřní rezervy a objektivně hodnotit sebe i životní prostředí.
 8. Neodcházejte od řešení vnitřních rozporů. Psychologické, ne biologické faktory jsou příčiny alkoholismu. Pojem "zapojit se do sebe" se stává dalším faktorem prevence alkoholismu.
 9. Neměli byste zdobit své vlastní „já“ a vnímat sebe tak, jak je - se všemi pozitivními i negativními chováním a charakterem. Vědět, co je negativní, zvyšuje efektivitu změny toho samého sebe.
 10. Najít sílu překonat vinu. Fakt v alkoholických časech, pryč. Spolu s ním zmizely špatné činy. Konstantní samokazatelnost se může hluboko uvnitř člověka usadit a vyvolat obnovení touhy po alkoholických nápojích. Pokud existuje jen jeden boj s tímto pocitem - člověk nemá výsledek, je třeba usilovat o opakovanou pomoc od lékařů.
 11. Nehledejte jednoduché způsoby, nesnažte se obejít problémy, zbavte se rušivých předsudků. Zvýšená míra úzkosti je charakteristickým znakem lidí, kteří se zabývají problémem s alkoholem. Úzkost a strach v předvečer nadcházející události nemají vždy pevný základ a platnost. Častěji v takové situaci člověk nemůže formulovat příčinu strachu. Její hledání maluje v představivosti člověka strašných obrazů budoucnosti. Aby se s nimi znovu nestýkal, člověk může udělat krok vyrážku a vzít si sklenici.
 12. Naučte se, jak realisticky posoudit životní situace a najít řešení předvídatelných nebo vznikajících problémů. Po překonání jedné překážky se bude zdát jednodušší následující.
 13. Nezastavujte na televizních kanálech s kriminální kronikou nebo filmy - hororové příběhy na obrazovce. Negativní informace přetěžují psychiku, způsobují negativní reakci a mohou vést k obavám a zkušenostem se všemi následnými důsledky.
 14. Zvyšte okruh potěšení, ve kterém by vaše místo našla vaše oblíbená hudba, dlouhá re-read nebo nová kniha, stejně jako dobrý film a někdo jiný - série nebo jen chutný nápoj či sladký dort. Příjemné pomůže na pozadí alkoholické období.
 15. Rozšiřte své poznání světa: hanba se neptat, hanba něco nevědět. Rozšiřte své obzory, můžete pomoci výletům do kina a divadla, muzea a koncerty. Najděte si své místo v sociální práci. To vše také přispěje ke zlepšení sebeúcty.
 16. Bez ohledu na to, jak fascinující a užitečné koníčky a práce mohou být, nepopírejte si radost z procházky ulicemi vaší vesnice nebo podél uliček parku. Přineste trochu čerstvého větru do pohodlí a klidu.
 17. Sledujte svůj vzhled, vlasy, oblečení, zajímejte se o módní trendy a populární témata v literatuře, na internetu atd. Spokojenost z obrazu vlastního "I" může tlačit na větší dokonalost.
 18. Najděte si prostřednictvím přátel, známých nebo internetových klubů anonymních alkoholiků a setkejte se zde s novými přáteli, kteří problém pochopili a dříve zažili podobné. Pochopení v jednom bodě zjednodušuje situaci a uvolňuje napětí ve vztazích s novými a jeho pocity.
 19. Pokud nic nepomůže odolávat pokušení pít, netestujte se, poraďte se s lékařem.
 20. Uznání: Jsem Osoba. Osobnost s velkým písmenem. To bude první krok k plánovaným změnám v životě.

Zůstává hlavním pravidlem pro prevenci alkoholismu není předepsán v žádném kánonu, ale je to často pamatováno, protože je důležité všude a za všech okolností - nezneužívejte alkohol.

Postupujte podle tohoto pravidla, pak výše uvedených 20 nemůže naučit.

Co je to prevence?

Soubor opatření zaměřených na prevenci všech nemocí, tzv. Prevence. Alkoholismus je vážné onemocnění, které každý rok zabíjí více lidí než v době epidemie epidemie moru, cholery a tyfu. Úkolem moderní společnosti je chránit před nebezpečím, přesvědčit se o destruktivním užívání alkoholických nápojů. Za tímto účelem se mezi lidmi provádí prevence alkoholismu, včetně různých oblastí a forem. Díky opatřením zaměřeným na rozvoj popírání alkoholu je minimalizováno jeho užívání u dospělých a adolescentů.

Program prevence alkoholu

Je nutné zavést preventivní programy prevence drogové závislosti, kouření tabáku a alkoholismu na základní škole. Dětský alkoholismus je obzvláště nebezpečná choroba, protože dětské systémy a orgány nejsou plně utvořeny, a proto alkohol způsobuje nenapravitelné škody na zdraví. Příjem omamných nápojů u malých dětí navíc způsobuje nevratné duševní poruchy, které vedou k osobní degradaci.

Průměrný věk, kdy děti začínají zkoušet alkoholické nápoje, je 10 let. Dospělí zpravidla nalívají alkohol na prázdniny, aniž by přemýšleli o důsledcích. Vznik osobnosti začíná již v raném dětství, takže prevence by měla začít co nejdříve. Opatření k prevenci dětského alkoholismu:

 • zdravé jídlo
 • lék rodičů alkoholu
 • anti-alkoholické vzdělávání,
 • dobrý spánek
 • úvod do sportu.

Mezi teenagery

Včasné varování dítěte o tom, jak nebezpečný alkoholismus by měli dělat rodiče. Pokud adolescenti pozorují domácí opilost v rodině a účastní se společných hostin, mají k alkoholu nevhodný postoj. Dospívající by měli vidět, jak zajímavé je žít bez silných nápojů. Hlavní roli v tom hrají vysvětlující práce ve škole, technické škole a ústavu.

Děti ve školách by měly dostávat informace o zdravotních rizicích a sociálních důsledcích alkoholismu. Billboardy, plakáty, brožury - jsou v boji proti této nemoci neúčinné, protože jsou zakázány a pro mladé lidi potřebují jemnější přístup. Účinným preventivním opatřením je varování příčin a získání informací o šťastném životě bez dopingu. Zvláště úspěšní jsou příklady lidí kolem.

Prevence ženského alkoholismu

Mezi ženami by měla být aktivní práce, protože se zřídka mohou zbavit závislosti navždy, a to i po první úspěšné léčbě. Vědci prokázali, že ženský alkoholismus je nevyléčitelný. Onemocnění je charakterizováno samostatnými zákony, které ovlivňují jeho vývoj, průběh a výsledky. Patří mezi ně:

 1. Psycho-emoční labilita. Vyšší nervová aktivita žen je uspořádána ve směru prevalence intuice nad logikou, a proto je ženské tělo náchylnější k účinkům stresu.
 2. Vysoká citlivost jater na toxické účinky alkoholu. To vede k účinkům i malých dávek alkoholu na rychlou destrukci těla s transformací na cirhózu.
 3. Křehká struktura interneuronálních spojení a nervových buněk. Již v počátečních etapách alkoholismu to vede k narušení nervových impulzů (nervových poruch).

Mezi profylaktická opatření ženského alkoholismu patří vytváření negativního postoje ke konzumaci alkoholických nápojů. Aby se žena dostala do stabilní a neodvolatelné závislosti na alkoholu, musí pít 1-2 krát týdně. Jen málo z nich se podaří dostat z této bažiny, takže než se podíváte na pravdu ve víně, musíte přemýšlet o svém vlastním zdraví a budoucnosti svého potomka.

Muž pití

Podle statistik je mužský alkoholismus dvakrát častější než ženský alkoholismus. V průběhu let se rychle rozrůstá. V některých případech začíná závislost v dětství a dosahuje svého vývoje ve věku 14 let. Než člověk vytvoří silnou závislost, musí projít třemi stádii opilosti: pití na dovolené s přáteli, pití o víkendech a neodolatelnou touhu vzít si alkohol bez ohledu na místo nebo čas.

Alkohol postupně vede člověka k rozvoji mnoha nemocí, narušuje fyzický a duševní stav. Srdce trpí velmi, takže alkoholici často umírají na arytmie. Účinky alkoholu se projevují porážkou svalové a kostní tkáně, rozvojem osteoporózy a zlomenin kostí. U každého třetího pacienta dochází ke ztrátě hmotnosti, ochabnutí svalů, porušení reprodukčního systému. Hlavním důsledkem alkoholismu je duševní porucha, degradace osobnosti.

Pro prevenci závislosti na alkoholu u mužů používejte skupinové konverzace, které psychologové považují za účinnější než individuální konverzace. V mužských skupinách je nutné pěstovat zdravý životní styl, podporovat sport. Zaměstnavatelé musí pořádat pravidelné zápasy, například ve fotbale, volejbalu a jiných sportech mezi dílnami, pracovními týmy, pracovníky v kanceláři.

Pivo alkoholismus

Mezi mladými lidmi se pivo stalo symbolem socializace s přáteli, sledováním fotbalu a dalších zábavných aktivit. Naneštěstí si někdo myslí, že se jedná o alkoholický nápoj, který vede k alkoholismu. Pivo ničí lidské tělo a mozek stejně jako nápoje s vysokým obsahem alkoholu. Pivo alkoholismus je nemoc stejná jako jiná narkologická onemocnění.

V raných fázích si člověk není vědom závislosti, pije 1 litr opojného nápoje denně. I když se již objevilo „pivo“, milovníci piva nezní alarm. Často si člověk začíná uvědomovat problém ve třetí fázi nemoci, kdy běžné metody léčby nepomáhají a již není možné pacienta zachránit (otoky mozku, onkologie a další nemoci). Hlavním měřítkem prevence závislosti na pivu je omezení propagace nápoje v televizi, v obchodech, barech.

Loading...